Share

Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Ενεργειακό Πιστοποιητικό

  • Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Τι είναι το Ενεργειακό Πιστοποιητικό και γιατί το χρειάζεστε

Για την ενοικίαση και αγορά κτιρίου, σπιτιού η διαμερίσματος είναι υποχρεωτικό να έχουμε το ενεργειακό πιστοποιητικό. Ακόμα, το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι απαραίτητο και για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον», που επιδοτεί την ενεργειακή αναβάθμιση σε κατοικίες έως και 70%. Όμως, τι είναι πραγματικά το ενεργειακό πιστοποιητικό και τι πληροφορίες μας δίνει;

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου
Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμοι του 2006 έως 2012 προνοούν ότι «Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας μεριμνά για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου
(α) για κτίρια ή κτιριακές μονάδες που κατασκευάζονται
(β) για κτίρια ή κτιριακές μονάδες που διατίθενται προς πώληση ή/και πωλούνται
(γ) για κτίρια ή κτιριακές μονάδες που διατίθενται προς εκμίσθωση ή/και εκμισθώνονται σε νέο ενοικιαστή.
Κατά την κατασκευή, πώληση ή εκμίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας επιδεικνύεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου ή αντίγραφό του στον υποψήφιο ενοικιαστή ή αγοραστή και παραδίδεται στον αγοραστή ή ενοικιαστή».
Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι:
• για να μπορέσει να εξασφαλιστεί άδεια οικοδομής για νέα κτίρια ή κτιριακές μονάδες θα πρέπει η αίτηση να συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Στην περίπτωση αυτή, η ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας πρέπει να είναι ίση ή καλύτερη από Β, καθώς αυτό αποτελεί απαίτηση ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για νέα κτίρια και κτιριακές μονάδες,
• για υφιστάμενα κτίρια και κτιριακές μονάδες που διατίθενται προς πώληση ή ενοικίαση θα πρέπει προηγουμένως να έχει εκδοθεί ΠΕΑ το οποίο να διατίθεται στους υποψήφιους ενοικιαστές ή αγοραστές και να παραδίδεται στον νέο ενοικιαστή ή αγοραστή.

Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κατατάσσει τα κτίρια σε ενεργειακές κατηγορίες με κλίμακα από το Α μέχρι το Η, όπου η κατηγορία Α αντιπροσωπεύει τα κτίρια ή τις κτιριακές μονάδες με την πιο υψηλή ενεργειακή απόδοση. Επιπλέον, το ΠΕΑ δίδει πληροφόρηση σχετικά με την εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας, τις εκπομπές CO2 που εκτιμάται ότι θα διοχετευθούν στο περιβάλλον από τη χρήση ενέργειας και τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου.
Το ΠΕΑ πρέπει πάντα να συνοδεύεται από συστάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας. Οι συστάσεις πρέπει να είναι τεχνικά υλοποιήσιμες, να λαμβάνουν υπόψη τη σχέση κόστους οφέλους και να καλύπτουν τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν όταν το κτίριο τύχει ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, αλλά και όταν αντικατασταθεί ένα στοιχείο του κτιρίου.
Με τον τρόπο αυτό παρέχονται στους υποψήφιους αγοραστές ή ενοικιαστές, αλλά και του ίδιους τους ιδιοκτήτες και χρήστες των κτιρίων, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την συνολική ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας. Συνεπώς, τους δίδεται η δυνατότητα να συγκρίνουν
μεταξύ παρόμοιων κτιρίων και να λάβουν αποφάσεις ως προς την αγορά ή ενοικίαση, αλλά ακόμα και ως προς τη βελτίωση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας που τους ανήκει ή χρησιμοποιούν.

Τι είδους συστάσεις γίνονται και ποια η σημασία τους;
Οι συστάσεις που συνοδεύουν το ΠΕΑ περιλαμβάνουν έναν κατάλογο προτεινόμενων μέτρων για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Τα μέτρα αυτά πρέπει να αφορούν τα δομικά στοιχεία του κτιρίου, όπως οροφή και παράθυρα, καθώς και τα τεχνικά συστήματα όπως το σύστημα θέρμανσης και τον φωτισμό. Επιπλέον, περιλαμβάνουν προτάσεις για συνδυασμό μέτρων, υποδεικνύοντας τον συνδυασμό που αποτελεί τον βέλτιστο τρόπο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στο κτίριο ή την κτιριακή μονάδα ως προς τη σχέση κόστους-οφέλους.
Σε κάθε περίπτωση, οι συστάσεις πρέπει να είναι τεχνικά υλοποιήσιμες για το συγκεκριμένο κτίριο και να μπορούν να οδηγήσουν σε εκτίμηση του φάσματος του χρόνου αποπληρωμής ή της σχέσης κόστους-οφέλους για ολόκληρο τον κύκλο ζωής του κτιρίου. Το έντυπο των συστάσεων περιέχει αναφορές για τον τρόπο με τον οποίο ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής μπορεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ενεργειακούς ελέγχους, τις επιθεωρήσεις συστημάτων κλιματισμού και συστημάτων θέρμανσης με λέβητα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με χρηματοδοτικά κίνητρα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
Αν και η συμμόρφωση με τις συστάσεις δεν είναι υποχρεωτική, εντούτοις δίνει μια ευκαιρία στον ιδιοκτήτη του κτιρίου να γνωρίζει ποια μέτρα μπορεί να λάβει για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας είτε με την επέμβαση σε ένα στοιχείο του κτιρίου, όπως η θερμομόνωση οροφής, είτε με την ανακαίνιση του κτιρίου. Κατά κανόνα, όσο χαμηλότερα στην κλίμακα του ΠΕΑ βρίσκεται το κτίριο, οι συστάσεις θα είναι πιο πολλές ή/και με μεγαλύτερη επίδραση στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Πώς εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;
Τα ΠΕΑ εκδίδονται μόνο από τους ειδικευμένους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι είναι κατάλληλα καταρτισμένοι επαγγελματίες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Ο ειδικευμένος εμπειρογνώμονας καταγράφει όλα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την έκδοση του ΠΕΑ, όπως η εσωτερική διάταξη του κτιρίου, ο προσανατολισμός, η θερμομόνωση, τα συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης και ο φωτισμός. Στη συνέχεια, βάσει της μεθοδολογίας υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου υπολογίζει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και το κατατάσσει στην ανάλογη ενεργειακή κατηγορία. Η μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου προσομοιώνεται από λογισμικά που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία Ενέργειας. Ο κατάλογος με τα ονόματα και τα στοιχεία των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας.

Γνησιότητα και απαιτήσεις
Κάθε ΠΕΑ διαθέτει έναν μοναδικό αριθμό εγγραφής στην επάνω αριστερή πλευρά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας για τη γνησιότητά του μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Ενέργειας.
Αν κάποιος δεν είναι ικανοποιημένος με την ποιότητα ή την ορθότητα του ΠΕΑ, μπορεί να επικοινωνήσει με τον ειδικευμένο εμπειρογνώμονα που το έχει εκδώσει, το όνομα του οποίου αναγράφεται στο Πιστοποιητικό.
Αν πάλι ο διοκτήτης δεν διαθέτει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης πρέπει να γίνει γραπτή καταγγελία στην Υπηρεσία Ενέργειας και εφόσον η παραβίαση επιβεβαιωθεί, ο παραβάτης θα κληθεί να συμμορφωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Η μη συμμόρφωση δίνει το δικαίωμα στην αρμόδια αρχή να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ή ακόμα και τη λήψη δικαστικών μέτρων.
Υπογραμμίζεται πως η ανάρτηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε ένα κτίριο απαιτείται στα δημόσια κτίρια συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των 250τ.μ. τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό. Επίσης, απαιτείται για ιδιωτικά κτίρια συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των 500τ.μ. τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό. Η έκδοση ΠΕΑ δεν απαιτείται για κτίρια που έχουν κηρυχθεί ως διατηρητέες οικοδομές σύμφωνα με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο ή αρχαία μνημεία σύμφωνα με τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο, εφόσον η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου θα αλλοίωνε ουσιωδώς, κατά την κρίση της Πολεοδομικής Αρχής ή του Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων, αντίστοιχα, τον χαρακτήρα τους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πάνω στο Πιστοποιητικό θα δούμε να αναγράφονται:

Η περιγραφή του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση του ΠΕΑ
Η διεύθυνση του κτιρίου
Ο αριθμός εγγραφής του πιστοποιητικού, ο οποίος είναι μοναδικός για το κτίριο Αριθμός εγγραφής Ειδικευμένου.
Το όνομα του εμπειρογνώμονα που εξέδωσε το ΠΕΑ
Η ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου και η συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh/m2.
Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του κτιρίου ανά έτος σε kgCO2/m2
Το ποσό κατανάλωσης ενέργειας που καλύπτεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Share post: